Verksamhetsberättelse verksamhetsplan

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016/2017

Svenska Frieserhästföreningen

Inledning

Svenska Frieserhästföreningen, SFHF är en rasförening med syfte att främja frieserhästen och dess särart. Föreningen verkar för ökad kännedom om frieserhästen och dess användning samt främja aveln i Sverige och tillse att KFPS regler efterlevs.

Svenska Frieserhästföreningen har under året varit medlem i riksorganisationen Svenska Hästavelsförbundet.

Antal betalande medlemmar vid årets slut 144 st.

Medlemsavgifterna har sett ut enligt följande;

Medlemsavgift SFHF; 300 kr

Familjemedlem; +50 kr

Styrelsen

En ansvarsfördelning och beslutsordning har utarbetats för att tydliggöra områden i styrelsearbetet och evenemang under året som planeras. Vice kassör har utsetts för att var kassören behjälplig.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande; Lotta Kallberg Walldén

Vice ordförande;Janne Johansson

Sekreterare; Mikaela Brandin

Kassör;Britt-Marie Ekbergh (Avgick i November 2016)

Vice Kassör; Tess Madeling

Övriga ledamöter; Annika Palmgren, Gunilla Björn, Eva Kovac

Suppleanter; Tess Madeling, Caroline Pettersson (Avgick i Oktober 2016), Viktoria Fridskog (Avgick i November 2016), Emma Ekbergh (Avgick i Maj 2016)
Revisorer:
Susanne Skalin
Jeanette Johnsson

Valberedning:

Mildred Kronstrand
Ann-Margret Johansson
Åsa Jonasson

8styrelsemöten hölls under år 2016, varav ett konstituerande samt ett extramöte. Sammanträdena har hållits per telefon, både ordinarie ledamöter och suppleanter är kallade vid mötena. Styrelsen har en egen Facebook-sida där beslut kan tas mellan mötena som sedan förs till efterkommande mötesprotokoll.

Styrelsens berättelse

2016/17 har varit ett turbulent år med flera avhopp från styrelsen som valdes in av totalt 16 personer med rösträtt vid årsmötet i Vimmerby.

Styrelsen har lagt otroligt mycket tid på att hantera frågor som inte fungerat av olika anledningar.

Vid styrelsemöten har det flera gånger varit så att mötet inte varit beslutsmässigt pga för få deltagare. En naturlig följd av att de som suttit kvar blivit hårt ansatta på olika sätt och av att styrelsen varit decimerad.

Trots detta har flera bra evenemang genomförts och föreningen har synts på olika håll i landet. Årets premieringar fick gott betyg av både medlemmar och domare trots att inte så många hästar premierades. Ett gediget arbete har gjorts med att försöka flytta föreningen närmre sina medlemmar i och med ambassadörsupplägget och genom att jobba med våra olika informationskanaler.

För att hantera situationen efter att Kassören lämnat gjordes några förändringar;

Kassöruppgifterna fördelades på Lotta K Walldén, Tess Madeling och Annika Palmgren. En övergripande mailadress skapades. Nytt medlemsregister införskaffades och ansvarsuppgifter fördelades.

Ekonomiskt så har det varit ett år då vi dragit på oss mer kostnader på grund av dels de olika arrangemangen och problematiken i att skicka runt föreningens montermaterial vilket kostar mycket och dels inställd premieringsplats. Det har dock varit en medveten strategi att synas mer och att det då skall få kosta lite. Föreningen sitter på en stor kassa och det är ett sätt att ge tillbaka till medlemmar. Dock har vi inte sett någon ökning av medlemsantalet vilket är en förutsättning för att få ihop en budget.

Styrelsen (de som är kvar) kan inte nog betona vikten av att medlemmarna sätter sig in i vilka de ska rösta på vid årsmötet. Det är avgörande för föreningen att styrelsen består av personer som brinner för att utveckla föreningen och som är engagerade samt vet vad föreningen skall stå för och ser till samtliga medlemmars önskemål.

Beskrivning av genomförd verksamhet

Premiering
Efter genomförd undersökning bland föreningens medlemmar och de som avsåg att premiera beslutades att premiering skulle hållas i Åstorp, Skåne samt på Grevagården utanför Skövde. På grund av för få anmälningar i Skåne beslutades att ställa in och endast genomföra premieringen på Grevagården.

Totalt premierades 12 hästar 2016 och 7 visades för IBOP test. Gemensam middag anordnades på kvällen med god uppslutning. Alla resultat återfinns på KPFS hemsida, det finns en länk från SFHF hemsida. Under premieringsdagarna utsågs även champion i de olika klasserna.

Evenemang
Föreningen har under året varit representerade med medlemmar och hästar på uppvisningar och i rasboxar på Sweden International Horse Show, EuroHorse i Göteborg och MILA mässan i Malmö. På samtliga platser har medlemmar ställt upp med hästar i rasboxar och i uppvisningar. Nya medlemmar har värvats och många befintliga medlemmar har kommit och hälsat.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev i digital form har skickats ut vid två tillfällen under året.

Kalender
En kalender har enligt tradition producerats och skickats ut till alla medlemmar. Årets tema var ”Glädje”.

Hemsida och Facebookgrupper

Hemsidan
Uppdaterats med ny information, tydligare sökvägar och fler bilder. En kalenderfunktion har införts.Vi erbjuder medlemmar att annonsera sina till salu hästar på sfhf.se och på Svenska Frieserhästföreningens sida på Facebook. Intervjuer med föreningsprofiler av olika slag har genomförts och publicerats på hemsidan.

Svenska Frieserhästföreningen på Facebook

Sidan har ca 690 följare.

Prestationspris
Det har gjort en förändring i prestationspriset för 2016 för att uppmuntra alla som är ute och visar upp friesrar i olika sammanhang.

Ambassadörer
Det har startats upp ett projekt med lokala ambassadörer runt om i landet. Syftet med detta är att våra medlemmar ska ha någon relativt nära att vända sig till samt att kunna erbjuda våra medlemmar olika aktiviteter att vara med på som inte behöver vara så omfattande eller tidskrävande. Det skall bara vara roligt och alla är välkomna! På samtliga lokala arrangemang har SFHFs medlemmar en lägre kostnad i det fall det är någon.

Erbjudanden
Vi har påbörjat diskussioner med olika företag för att kunna ge våra medlemmar möjlighet till bra erbjudanden och rabatter.

Jackor, Tröjor, Täcken med föreningslogga
Ett nytt samarbete är på plats med Strömbergs gård där medlemmar kan logga in och beställa produkter med föreningens logga på.

Registerförande förening
Denna fråga har det jobbats med hårt under året. I början av 2017 har dock styrelsen fattat beslut om att lägga ner ärendet pga jordbrukets krav om att vi i sådant fall behöver stå på egna ben och inte ligga under KFPS.

Medlemsregister
Ett nytt medlemsregister har inskaffats och sjösatts. Med detta är målsättningen att underlätta hantering av medlemmar i både SFHF och KFPS och minimera handläggningstider kring stamtavlor och andra KFPS relaterade frågor. Vi säkerställer även att kontaktinformation stämmer och kan på ett enkelt sätt nå alla medlemmar via mail framöver.

Verksamhetsplan för nästa år

25 års jubileum
Under 2017 firar föreningen 25 år och det bör uppmärksammas och nyttjas för att synas på fler ställen, i nya forum och på spännande sätt för att på så sätt locka medlemmar. En grupp bör tillsättas för att jobba med detta.

Medlemmar
Under året hoppas vi att öka vårt medlemsantal. Vi ser detta som möjligt då flertalet frieserhästägare ännu ej är medlemmar i SFHF. En viktig utmaning är att behålla de medlemmar som ”tvingas” in då de köpt häst. En plan bör läggas för att få våra medlemmar att känna att de får tillbaka så mycket att de vill stanna.

Medlemsutskick per mail skall göras minst 4 ggr under året.

Premiering
Under 2017 planerar föreningen att genomföra premiering på en strategisk plats dit så många medlemmar som möjligt har möjlighet att ta sig.

Premieringen är årets höjdpunkt och i samband med dessa ska även finnas en föreningsrepresentant och en monter där vi säljer föreningens saker och lockar nya medlemmar. Premieringsträning ska varje år finnas för de som vill ha kunskap om hur man förbereder sin häst för premiering och IBOP.

Föreningen ska verka för att öka intresset för att premiera sin frieser och arbeta för att kostnaderna ska bära sig själv.

Viktigt är dock att det sätts ett minimikrav på antal hästar för att genomföra premieringen.

Uppfödare och avel
Öppet hus hos uppfödarna varje år är önskvärt, så även 2017. Gemensam marknadsföring via hemsida och Facebook. Avelsträffen år 2014 var mycket uppskattad och ett mål är att år 2017 genomföra en sådan.

Genom upplysningsverksamhet och utbildning skall vi främja avel som håller sig till de regler för stamboken som vi som avelsförening är knutna till.

Aktiviteter för medlemmar
Under våra premieringar är målet att vi även kan visa vår ras på de olika sätt den används, både i Sverige och i andra länder, nutid och historiskt. I samband med premieringarna är det ett mål att anordna middag och eller kurser för att stimulera medlemmar. Under året planeras en träff/fest för medlemmar i samband med hästevenemang.

Jobba vidare med ambassadörstänket.

Kurser ordnas av styrelsen och uppfödare men även av medlemmar. Dessa sanktioneras av styrelsen om de marknadsförs i föreningens regi och av styrelsen godkända före marknadsföring sker. De kurser eller evenemang som anordnas i föreningens namnska genomföras med medlemmar och medlemshästar.

Bruksprov och tävlingar
Föreningens ambition är att IBOP, ridprov och körprov ordnas vart år minst en gång.

Hemsidan/Facebook
Hemsidan ska vara aktuell och är föreningens huvudkanal ut. Målet för året är att all information medlemmar kan behöva skall finnas att läsa på hemsidan.

PR
Representation vid större evenemang ska vara ett riktmärke då deltagandet vid Friends arena de senaste åren rönt stor positiv uppmärksamhet med mycket plats i media. Då SFHF återigen är inbjudna att delta utan kostnad för box och monter är det ett givet evenemang för att kunna möta många personer utan erfarenhet av frieserhästen.

Styrelsen
Styrelsearbetet ska utvecklas och effektiviseras med en tydlig ansvarsfördelning. Uppföljning och utvärdering av verksamheten ska ske regelbundet. Under året kommer fler frågor att beslutas via Facebooks styrelsesida.

Under året skall hållas minst 8 styrelsemöten och ett konstituerande i samband med årsmötet eller snarast därefter.

Sportkommitté
Gruppen ska ansvara för frågor gällande framförallt dressyr och körning, men även udda/ovanliga tävlingsformer och träningsformer som WE, brukskörning/ridning, akademisk ridning, hoppning mm ska synliggöras. Ansvar bör läggas på gruppen att själv ta fram mål och idéer till vad de ska arbeta med, men syftet är att sporra dem som använder sin frieser i tävling och träning.

Gruppen ska ta fram förslag och anordna föreningsmästerskap, träningar, och kurser med frieseranknytning mm.

Årets prestation delas ut i kategorierna dressyrprestation, körprestation och övrig prestation.

Evenemangskommitté
Gruppen ska ansvara för att Svenska Frieserhästföreningen blir representerad på mässor och liknande evenemang. Det kan gälla allt från större tillfällen som Friends arena eller Scandinavium, till mindre evenemang som ”hästens dag” som ordnas runt om i Sverige. Gruppen ska aktivt promota föreningen även vid våra egna premieringar. Gruppen ska också ta fram förslag till gemensamma resor, clinics och annat som medlemmarna efterfrågar.

Premieringskommitté
Ansvarar för det praktiska ordnandet av föreningens premieringar. Styrelsen beslutar om var och när premieringarna ska hållas i samarbete med KFPS och i samarbete med premieringskommittén. Gruppens uppgift är exempelvis att boka plats, hotell, resor mm. Att ta fram sponsorer och priser, att se till att programmet blir tryckt och att hålla kontakten med utställare, att på plats se till att det finns tillräckligt med funktionärer mm.

Dela den här artikeln:

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER: FACEBOOK | FACEBOOK MEDLEMSGRUPP | FACEBOOK AVELSFORUM |

Svenska Frieserhästföreningen © Alla rättigheter är reserverade | Webbyrå: PAGIO

I samarbete med: