Föreningens stadgar

Sfhf There She Is

Stadgar för Svenska Frieserhästföreningen

Senast uppdaterade 28/3-2021

Allmänna bestämmelser

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Svenska Frieserhästföreningen, förkortat SFHF. Föreningens adress är ordförandens.

§ 2 Föreningens syfte och mål
Svenska Frieserhästföreningen är en ideell rasförening med syfte att främja frieserhästen och dess särart. Föreningen ska verka för ökad kännedom om den Friesiska hästen och dess användning samt främja aveln i Sverige och tillse att KFPS* regler efterlevs. Föreningen skall verka för absolut renavel.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin verksamhet i enlighet med KFPS * regelverk samt med målsättning att:

   stimulera Frieserhästens spridning i Sverige

   öka kännedom om frieserhästen och dess användning

   stödja frieseraveln i Sverige

   erbjuda olika aktiviteter för att främja föreningens syfte

§ 3      Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 4      Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera utsedda personer.

§ 5      Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§ 6      Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till tillägg eller revidering av stadgar skall avges skriftligen och får lämnas av såväl medlem som styrelsen.

§ 7      Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges hur föreningens tillgångar skall användas till bestämt ideellt syfte med inriktning mot hästverksamhet.

Medlemmar

§ 8      Medlemskap
Medlemskap i föreningen medges den som har intresse att stödja föreningen, dess syften och målsättning och som förbinder sig att efterleva dess stadgar samt erlägger fastställd medlemsavgift.

§ 9     Medlemskap KFPS
Hästägare med häst registrerad i KFPS * kan genom Svenska Frieserhästföreningen anslutas till KFPS. Ingen uppsägning av medlemskap krävs. Är det så att någon inte längre vill vara medlem i KFPS eller i SFHF betalar man helt enkelt inte och stryks därigenom ur registret.

10§    Uteslutning
Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen i fråga har handlat i uppenbar strid mot föreningens stadgar. Avsteg från gällande avelsbestämmelser kan medföra uteslutning ur föreningen. Styrelsen beslutar om eventuell uteslutning.

§ 11    Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

 har rätt till information om föreningens angelägenheter

 skall följa föreningens stadgar och beslut

 har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

 skall betala medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutats av föreningen

Årsmöte

§ 12 Tidpunkt och kallelse
Årsmöte skall hållas en gång per år och före mars månads utgång.

Kallelse skall utgå till samtliga medlemmar senast 14 dagar före årsmötet via föreningens informationskanaler. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 13 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 10/2 (10 februari). Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 14 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som under innevarande år fyller lägst 15 år och har betalat medlemsavgiften för samma år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig. En medlem kan genom ombud lämna sin röst. Var årsmötesdeltagare får rösta för en extra via fullmakt. Medlemsavgiften ska vara betald senast 28/2, året som årsmötet hålls, för att ha rätt att rösta på årsmötet.

§ 15    Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 16    Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 6§ och 7§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

§ 17    Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen.

§ 18   Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Beslut

om fastställande av balans- och resultaträkning,

om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen och

om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9.  Fastställande av medlemsavgifter.
10. Presentation av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av

 • A. föreningens ordförande för en tid av ett (1)år
 • B. föreningens sekreterare för en tid av två (2) år
 • C. föreningens kassör för en tid av två (2) år
 • D. Minst en (1) och max tre (3) ledamöter för en tid om ett (1) eller två (2) år, så att överlappning sker.
 • E. minst en (1) suppleant i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år max tre (3) suppleanter
 • F. minst en (1) revisorer och max två (2) revisorer jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år
 • G. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till sammankallande

13. Övriga frågor.

§ 19    Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista göras tillgängligt för medlemmarna via föreningens officiella informationskanaler.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 14§ och 15§.

Valberedning

§ 20   Sammansättning, åligganden

 • A. Valberedningen består av tre (3) ledamöter valda av årsmötet, varav en (1) är sammankallande.
 • B. Ledamöter bör rekryteras utifrån sina kompetenser vad avser drivandet och utvecklandet av en framgångsrik organisation. Hänsyn ska också tas till könsfördelning och geografisk spridning.
 • C. Senast 14 dagar före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag via föreningens informationskanaler.
 • D. Ordförande, sekreterare och kassör ska namnges i valberedningens förslag.

§ 21    Redovisning och revision
För varje verksamhetsår skall avges årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Årsredovisningen skall underskrivas av samtliga styrelseledamöter.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen

§ 22   Uppgifter
Det åligger styrelsen att verka för föreningens syften och för den löpande verksamheten samt att handha och ansvara för föreningens medel. Vidare att verkställa beslut antagna av årsmötet samt övervaka stadgarnas efterlevnad. Styrelsen ska sprida information om föreningens angelägenheter till medlemmarna. Dessutom skall styrelsen vara det förmedlande organet mellan KFPS * och Svenska Frieserhästföreningen.

§ 23    Beslutsmässighet
Styrelsen är, då årsmötet inte är samlat, föreningens beslutande organ. Styrelsen är beslutsmässig när hälften av ledamöterna är närvarande. Alla styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 24  Sammansättning
Styrelsen väljer vice ordförande vid ett konstituerande möte samt delar olika ansvarsområden mellan sig.

§ 25    Protokoll
Vid styrelsemöten skall föras protokoll som justeras av ordföranden och ev av annan av styrelsen utsedd person i styrelsen.

*KFPS – Koninklijke Vereniging ”Het Friesen Paarden Stamboek” The Netherlands

Stadgar antagna vid årsmöte i Sala 18 april 2009.
Uppdaterade 10/3-2018
Uppdaterade 28/3-2021

Dela den här artikeln:

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER: FACEBOOK | FACEBOOK MEDLEMSGRUPP | FACEBOOK AVELSFORUM |

Svenska Frieserhästföreningen © Alla rättigheter är reserverade | Webbyrå: PAGIO

I samarbete med: