Integritetspolicy

Svenska Frieserhästföreningens INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Informationen nedan beskriver hur Svenska Frieserhästföreningen behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

I denna integritetspolicy redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du i slutet på denna policy.

Vad är personuppgifter?

Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras.

Exempelvis avses personnummer, namn, adress, foton, identifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Vad är behandling av personuppgifter?

Med behandling avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Varifrån kommer dina personuppgifter?

  1. Uppgifter som du själv lämnar till oss; t.ex. i samband med att du registrerar dig som medlem, köper en viss produkt, skickar in foton och text till våra sociala medier och andra ändamål, anmäler dig till våra evenemang eller kontaktar oss av annan anledning.
  2. Uppgifter från andra källor. I vissa fall kan vi inhämta information från andra källor t.ex. från KFPS och andra samarbetspartners.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Svenska Frieserhästföreningen kommer att behandla din information för olika ändamål. Vi behöver bland annat ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter för att ha möjlighet att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser, såsom att tex kunna skicka ut föreningsinformation. Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem, hästuppfödare eller annan part. Vi behöver även dina uppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla evenemang, övriga förfrågningar, lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av.

Svenska Frieserhästföreningen lämnar ut personuppgifter som Svenska Frieserhästföreningen är skyldiga enligt lag att göra till följd av ett krav från myndighet, domstolsbeslut samt till våra samarbetspartners och sponsorer.
Svenska Frieserhästföreningen kan komma att överföra dina personuppgifter till samarbetspartners och sponsorer i syfte att förmedla direktmarknadsföring från dessa av relevanta erbjudanden till Svenska Frieserhästföreningens medlemmar och kunder.

Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Svenska Frieserhästföreningen har möjlighet att behandla personuppgifter på följande grunder;

  • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera ditt medlemskap 
  • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med samarbetspartners som tex KFPS och Agria
  • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet 
  • Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar
  • Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.
  • Då behandlingen är nödvändig för att skydda intressen av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person
  • Då behandling är nödvändig för utförande av uppgift av allmänt intresse eller som ett led i personuppgiftsansvariges myndighetsutövning

Så länge lagras dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Däremot finns det andra lagar, t.ex. bokföringslagen, som reglerar hur länge dina personuppgifter måste lagras.

Information till registrerade och andra

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas.

Om du omnämner en tredje person i dina kontakter med Svenska Frieserhästföreningen kan Svenska Frieserhästföreningen behöva informera den tredje personen om att Svenska Frieserhästföreningen behandlar personuppgifter om denne samt var uppgifterna kommer från.

Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till dig, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos Svenska Frieserhästföreningen och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter som du själv lämnat till Svenska Frieserhästföreningen överförda till en annan personuppgiftsansvarig; detta kallas för dataportabilitet. En förutsättning är att Svenska Frieserhästföreningen behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt med stöd av samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal.

DINA RÄTTIGHETER

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter

Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Återkalla samtycke med framtida verkan

Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Klagomål

Om du anser att Svenska Frieserhästföreningen behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till dig.

Om du önskar framföra ett klagomål kan du kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, telefon: 08-657 61 00.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSSKYDDSPOLICYN

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.

Kontaktuppgifter:

Svenska Frieserhästföreningen

Karums Bygata 22

38792 Borgholm

0706242783

kontakt@sfhf.se


COOKIE-FILER

Om du skickar email till oss genom kontaktformuläret på vår sida Kontakta SFHF kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

INBÄDDAD INNEHÅLL FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

VILKA VI DELAR DINA DATA MED

Vi delar inte dina data till någon tredje part.

 

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER: FACEBOOK | FACEBOOK MEDLEMSGRUPP | FACEBOOK AVELSFORUM |

Svenska Frieserhästföreningen © Alla rättigheter är reserverade | Webbyrå: PAGIO

I samarbete med: