Årsmöte 2022

Sfhf There She Is

Medlemmarna i Svenska Frieserhästföreningen, SFHF,
kallas härmed till ordinarie årsmöte 2022
lördagen den 26 mars, kl 13.00  

Plats: 
Hos Mildred Kronstrand i Polyforms lokaler
Hultfredsvägen 41
598 40 Vimmerby
för de medlemmar som så önskar.
Övriga medlemmar erbjuds digital närvaro via Teams.

Anmälan: 
Senast onsdag den 23/3 via mejl till sekreterare@sfhf.se, ange om du önskar delta fysiskt på plats eller via Teams. Länk till mötet skickas ut inför mötet via mejl till de som väljer att delta digitalt.

Material som skickas ut till medlemmar via mail:
Verksamhetsberättelse 2021, Verksamhetsplan 2022, Förslag till Hedersmedlem samt valberedningens förslag och styrelsens förslag till valberedning, Revisorernas berättelse, Årsredovisning och budget.

Följande ärenden föredrages; 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning,
  om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda  balansräkningen och
  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Presentation av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  föreningens ordförande för en tid av 1 år
  föreningens sekreterare, fyllnadsval för en tid av 1 år
  föreningens kassör för en tid av två år
  minst 1 ledamot max 3 ledamöter för en tid av 1 eller 2 år så att överlappning sker
  minst 1  suppleant max 3 suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
  minst 1 revisor, max 2 revisorer  jämte 1 suppleant för en tid av 1 år
  3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till sammankallande
 13. Beslut om Hedersmedlem.
 14. Avelspriset delas ut.
 15. Övriga frågor.

Välkomna!

Dela den här artikeln:

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER: FACEBOOK | FACEBOOK MEDLEMSGRUPP | FACEBOOK AVELSFORUM |

Svenska Frieserhästföreningen © Alla rättigheter är reserverade | Webbyrå: PAGIO

I samarbete med: