Årsmöte 2014

Årsmöte för Svenska Frieserhästföreningen 29 mars 2014

Förslag till dagordning:

1.   Fastställande av röstlängd för mötet

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5.   Fastställande av dagordning

6.   a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret

8.   Beslut

om fastställande av balans- och resultaträkning,

om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen och,

om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.   Fastställande av medlemsavgifter

10. Presentation av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhets-/räkenskapsåret

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12.     Val av

a.   föreningens ordförande för en tid av ett år

b.   3 ledamöter i styrelsen för en tid av två år, samt 1 ledamot i fyllnadsval på ett år.

c.   minst 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år

d.   2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e.   3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

13. Övriga frågor.

Vinnare av prestationspris dressyr 2013.

Mötets avslutande

Se gärna stadgarna: SFHF Stadgar

Dela den här artikeln:

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER: FACEBOOK | FACEBOOK MEDLEMSGRUPP | FACEBOOK AVELSFORUM |

Svenska Frieserhästföreningen © Alla rättigheter är reserverade | Webbyrå: PAGIO

I samarbete med: