Svenska Frieserhästföreningens årsmöte 2021

Medlemmarna i Svenska Frieserhästföreningen, SFHF, kallas härmed till ordinarie årsmöte 2021
lördagen den 27 mars, 
kl 13.00 

Plats: Hos Mildred Kronstrand, Hultfredsvägen 41, 598 40 Vimmerby för ett mindre antal medlemmar som så önskar,
OBS! föranmälan krävs pga Corona-pandemin som fortfarande härjar.
Övriga medlemmar erbjuds digital närvaro via Zoom.

Anmälan: Senast 24/3 via formulär nedan.
Länk till mötet skickas ut några dagar innan mötet via mejl till de som deltar digitalt.
Material som är utskickat på mail till betalande medlemmar: Verksamhetsberättelse,  Verksamhetsplan, styrelsens två förslag samt valberedningens förslag och styrelsens förslag till valberedning.
Material som kommer skickas ut senast 20/3; Revisorernas berättelse, Årsredovisning, budget och anmälningsformuläret.

 Följande ärenden föredrages; 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 5. Fastställande av föredragningslista. 
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 
 8. Beslut
  omfastställande av balans- och resultaträkning,
  omdispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen och
  omansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Fastställande av medlemsavgifter 
 10. Presentation av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhets-/räkenskapsåret. 
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  * Styrelsens förslag till ändring av §18 punkt 12 i stadgarna
  * Styrelsens förslag att kunna utse hedersmedlem/mar.

12. Val av

 • föreningens ordförande för en tid av ett (1) år 
 • föreningens sekreterare för en tid av två (2) år 
 • föreningens kassör är vald på 2 år och har därmed 1 år kvar
 • 2 ledamöter valdes på 2 år av förra mötet och har därmed 1 år kvar
 • 1 ledamot
 • 2 suppleanter med fastställd turordning
 • 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant för en tid av 1 år
 • 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till sammankallande

13. Övriga frågor.
* Vinnare av prestationspriset

Välkomna! 

Anmälan årsmöte 2021
Länk skickas ut några dagar innan mötet.