Kallelse årsmöte 2023

Kallelse årsmöte 2023

Kallelse till Svenska Frieserhästföreningens årsmöte 2023

Vi samlas hos Maria Falk i Lilla Sinnerstad den 18/3 klockan 13.00

18/3 11.00 Passa på att lära dig mer om IBOP/dressyr och träning inför detta. Maria Falk demonstrerar på hästarna Issa från Norrhult och Katje från Norrhult.
Anmäl dig via formuläret nedan.

Vill du rida för Maria den 18-19/3 följ länken Ta chansen! Ridlektion för Maria Falk

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget skickas via mail till Svenska Frieserhästföreningens medlemmar senast den 11/3.
Även i år erbjuder vi medlemmar att delta på årsmötet via Teams.
• Anmälan senast 15/3 via formuläret nedan
• Koppla gärna upp er 20 minuter innan årsmötet börjar, ibland strular tekniken.
• En (1) fullmakt per årsmötesdeltagare gäller även här. Önskar du använda en fullmakt skall den scannas och mailas till sekreterare@sfhf.se senast 15/3

Följande ärenden tas upp vid årsmötet och givetvis fixar vi något att äta och dricka till er som deltar på plats.

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Beslut
om fastställande av balans- och resultaträkning,
om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Presentation av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhets-/räkenskapsåret
11. Prestationsprisvinnaren och den som får avelspriset presenteras
12. Val till de olika posterna i styrelsen
13. Övriga frågor.

Länk skickas ut några dagar innan mötet. Vi Återkommer om tid för clinicen.
Tex allergier

Vill du läsa mer? Kanske något av följande är intressant:

Vill du läsa mer? Kanske något av följande är intressant: